PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA NĂM 2019

Ngày 20 tháng 9 năm 2019 Trường Tiểu học Mỹ Hòa đã xây dựng phương án phòng chống và giảm nhẹ do thiên tai gây ra trong năm 2019

Trường Tiểu học Mỹ Hòa xây dựng Phương án phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019

Bài viết liên quan