Kết quả học tập và rèn luyện của lớp 3A Năm học 2017-2018

Đầu năm học 2017-2018 lớp 3A có 31 học sinh. Đến cuối năm học có 31 học sinh được hoàn thành chương trình lớp học. Xếp loại học sinh đến cuối năm học như sau: 

Môn học và hoạt động giáo dục:  Hoàn thành tốt 15/31 học sinh. Tỉ lệ 48,4 %. Hoàn thành: 51,6 %. 

Năng lực: Loại tốt 19 học sinh. tỉ lệ 61,3 %. Loại Đạt: 12 học sinh. Tỉ lệ: 38,7 %. 

Phẩm chất: Loại tốt 19 học sinh. tỉ lệ 61,3 %. Loại Đạt: 12 học sinh. Tỉ lệ: 38,7 %.

Học sinh khen thưởng cuối năm 15/ 31 học sinh Tỉ lệ 48,4 %.

Bài viết liên quan