Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2025

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2025

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA

GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

---------------------------

 

I. MỞ ĐẦU:

Trường Tiểu học Mỹ Hòa thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định nằm về phía Tây địa bàn huyện Phù Mỹ cách thị trấn huyện Phù Mỹ khoảng 5 km. Trường Tiểu học Mỹ Hòa được thành lập theo Quyết định số 4559/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Phù Mỹ, Quyết định về việc sáp nhập Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hòa và Trường Tiểu học số 2 Mỹ Hòa. Hiện nay, nhà trường có 3 điểm trường; điểm trường chính được xây dựng tại  thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hoà, điểm điểm trường lẻ thứ nhất tại thôn Phú Thiện xã Mỹ Hòa, điểm trường lẻ thứ hai tại thôn Phước Thọ xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; từ điểm lẻ thứ nhất đến điểm chính cách nhau 5 km; điểm lẻ thứ hai cách điểm chính 2,5 km.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường đảm bảo cho việc dạy và học; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát,... Đội ngũ CB, GV, NV có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề nghiệp, nhiệt tình và năng động. Học sinh ngoan ngoãn, biết vâng lời thầy cô giáo, biết phát huy truyền thống của nhà trường nên chất lượng giáo dục ngày một nâng cao.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

1. Luật Giáo dục Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/ 2005/ QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

2. Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giáo dục;

3. Quyết định Số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

4.  Căn cứ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Điều lệ trường tiểu học;

5. Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

6. Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

File kèm theo

Bài viết liên quan