11/12/19  Tin của trường  63
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2025
 21/10/19  Tin của trường  64
Trường Tiểu học Mỹ Hòa Báo cáo công tác kiểm định chất lượng giáo dục
 21/10/19  Tin của trường  74
Ngày 30 tháng 9 Trường Tiểu học Mỹ Hòa đã xây dựng kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong năm học 2019-2020
 21/10/19  Tin của trường  77
Ngày 20 tháng 9 năm 2019 Trường Tiểu học Mỹ Hòa đã xây dựng phương án phòng chống và giảm nhẹ do thiên tai gây ra trong năm 2019